บุคลากรสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สายวิชาการ

        รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
 
        ตำแหน่ง : คณบดี

        วุฒิการศึกษา :

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
        อาจารย์ทับทิม สุขพิน
 
        ตำแหน่ง : รองคณบดี

        วุฒิการศึกษา : 
  

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 
        อาจารย์นวลนภา จุลสุทธิ
 
        ตำแหน่ง : รองคณบดี

        วุฒิการศึกษา : 
  

ศศ.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 
        อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
 
        ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

        วุฒิการศึกษา : 
  

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏเชียงราย
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
        อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา : 
  

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
        อาจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา : 
  

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 
        อาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา : 
  

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
        อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา : 
  

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
        อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา :

คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 
        อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา :

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
   
        อาจารย์ชุติพงษ์  ศิริเขตต์
 
        ตำแหน่ง : คณาจารย์ประจำ

        วุฒิการศึกษา :

น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ม.(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 


สายสนับสนุน

 
        นางสาวอรชร สมโภชน์
 
        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

        วุฒิการศึกษา :

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 
 
        นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
 
        ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

        วุฒิการศึกษา : 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 
 
        นางสาวสาลินี ธิมะโน
 
        ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

        วุฒิการศึกษา : 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 
 
        นายศรัญญู สกุลปัญญาเลิศ
 
        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

        วุฒิการศึกษา : 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 
 
        นายวรพงษ์ ภิชัย
 
        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ)

        วุฒิการศึกษา : 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย